פעמים רבות עולה השאלה אימתי מותר לקיים יחסים עם קטינה, שהרי גיל הקטינות הוא עד 18.

כולם וודאי כבר מכירים את הפייסבוק , את שירות האינסטגרם , פיקסה וטיווטר, כולם כאחד מודיעים לעולם הנני כאן, ובעולם של יופי אנו מוצאים כי הנערים והנערות עושים באלו שימוש תכוף ויומיומי .

כך למעשה אפשר עולם האינטרנט חשיפה עצומה של כל קשת הגילאים זה לזה ולרב אף קשה מאד להבדיל מי שייך לאיזה גיל וכפועל יוצא אף יוצר מפגשים בין אלו לאלו.

כך עולה ביתר שאת השאלה, האם מותר או אסור לקיים יחסי מין מלאים או אפילו חלקיים עם קטינה?

לתשובה לשאלה זו עלינו לפנות לחוקי המדינה, כל מדינה וחוקיה, על כן ראשית נצטט מספר חוקים וכמובן ניתן מענה

סעיף 345 לחוק העונשין שנושאו “אינוס” מפנה לראשית התשובה וקובע בין היתר כי :

  (א)הבועל אישה  –

(3) כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה;

     “בועל” – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

כלומר כבר כאן אנו רואים כי כל אדם המכניס איבר מאברי הגוף ואף כל חפץ לאיבר המין של אישה שטרם מלאו לה 14, אף שהסכימה לכך, מוגדר כאנס ומעשהו אסור על פי חוק.

בהמשך בסעיף 346 לחוק העונשין שנושאו “בעילה אסורה בהסכמה” :

א.   1.   הבועל קטינה שמלאו לה ארבעה עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים.

כלומר, הבועל , כפי שנקבע לעיל, בהסכמה, כפי העולה מכותרתו של הס’, נערה בין הגילאים 14 – 16 והוא אינו נשוי לה אף הוא מוגדר כאנס.

שימו לב , לכך קבע המחוקק החרגה קלה וזאת בס’ 353 לחוק העונשין :

“באישום בשל עבירה לפי סעיפים 346(א) או 347(א), תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם”

לכן, כאשר מדובר בקטינה מעל גיל 14 ועד גיל 16 הרי שמותר לקיים יחסי מין בהסכמה במידה ופער הגילאים אינו עולה על שלוש שנים.

המשכו של הס’ בעילה אסורה בהסכמה מפנה לגיל 16-18, שם נקבע כי עשה כן הבועל תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, מעשהו אסור ודינו מאסר.

נמשיך בסעיף 347 שנושאו “מעשה סדום”:

347 (א)(1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים;

מעשה סדום”: החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

שימו לב, גם כאן הכלל הנוהג דומה לס’ 346(א) ובהתאמה לסייג שניתן בס’ 353 ובהבדל אחד, כאן נקבע על ידי המחוקק כי מעשה סדום בין בעל ואשתו כאשר היא בין הגילאים 14 -16 והוא מבוגר ממנה ביותר מ 3 שנים הרי שאף מעשה זה אסור.

אגב טרם נתקבל מקרה שכזה אך חשוב לדעת כי המחוקק אסר זאת.

ולסיכום :

קטינה מתחת לגיל 14 :

בישראל חל איסור מוחלט על קיום יחסי מין עם קטינה שגילה מתחת ל-14 שנים.

 קטינה בין הגילאים :14-16 :

כאשר מדובר בקטינה מעל גיל 14 ועד גיל 16 הרי שמותר לקיים יחסי מין בהסכמה במידה ופער הגילאים אינו עולה על שלוש שנים.

קטינה מעל גיל 16 -18 :

כאשר מדובר בבחורה צעירה נערה מעל גיל 16 מותר לה לקיים יחסי מין בהסכמה גם עם בגיר ואין משמעות לפער הגילאים. ואולם חשוב לזכור כי המקיים יחסים עם נערה בגיל זה תוך הבטחת שווא לנישואין הרי מעשהו אסור ואין חשיבות להסכמתה.