פירוט העבירות בתעבורה המפעילות פסילה על תנאי:

בית המשפט המחוזי חיפה נדרש לשאלה מה דינה של פסילה על תנאי שניתנה ללא כל פירוט של  העבירות או סוג העבירות המפעילות אותה. להבדיל מסוגית המאסר המותנה, שם חלה חובה על בית המשפט לציין במפורש את העבירות המפעילות את התנאי או למצער סוג העבירות המפעילות אותו, בעניין פסילה אין חובה כזו, ואף נקבע באופן מפורש כי כאשר בית המשפט לא מציין זאת הרי שמפעילות את הפסילה המותנה העבירות המופיעות בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות התעבורה (סעיף 36 לפק’ התעבורה).

לכאורה, ולפי לשונו של החוק, אין כל מגבלה על הפעלת הפסילה אם הנאשם ביצע בתוך תקופת התנאי אחת מן העבירות שבתוספת. מדובר במעשה יום ביומו שמופעלות פסילות על תנאי במקרים כאלה.

בפסק דין זה שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה יש משום חידוש ונקבע כי :

כאשר בימ”ש מבקש לקבוע עונש מותנה רחב יותר שיכלול עבירות שבהן הנאשם לא הורשע ואף לא יוחסו לו, ראוי, לטעמי, שהוא יפרט זאת בגזר דינו ואף ירחיב וינמק מדוע נהג באופן זה.

הוראת החוק [(36 (ג) )] באה כדי למנוע “תקלה” כשהשופט אינו קובע את מהות העבירות החלות על העונש המותנה, אך הביאה להרחבה משמעותית (החלת התוספת הראשונה והשנייה) על העונש המותנה, על כן יתכן וראוי לבחון את נחיצות ההוראה בנוסחה הקיים והאם אין זה ראוי להחילה על העבירות בהן הורשע הנאשם בלבד ללא התוספת הראשונה והשנייה? זו מלאכתו של המחוקק.

ככלל העונש המותנה מוטל על העבירות בהן הורשע הנאשם והרחבת היקף העונש המותנה על ידי הוספת עבירות אחרות בהן הנאשם לא הורשע, ראוי שהדבר יאמר מפורשות בגוף גזר הדין.

לטעמי, במקרה שבפני ובשתיקת בימ”ש לתעבורה וכמובן משלא מצאתי נימוקים להרחבת קשת העבירות שבגינן יופעל העונש המותנה, ראוי שעונש הפסילה המותנה יחול על העבירות בהן הורשע המערער ומשבימ”ש לתעבורה לא עשה כן, והמערער עותר לכך, במסגרת ערעור זה, נראה לי כי הכף נוטה לטובתו ומכאן שאני מחליט לקבל את הערעור ולהורות על כך שעונש הפסילה המותנה יחול על העבירות בהן הורשע.”

יוצא שאם בית המשפט שהטיל את הפסילה על תנאי שתק ולא ציין במפורש שהוא נמנע מלפרט את העבירות המפעילות והוא מפנה לסעיף 36 לפק’ במובן זה שהעבירות המפעילות הן העבירות המופיעות בתוספות, רק אז ניתן להפעיל את התנאי. במילים שלי, יש להוכיח הימנעות מדעת מפירוט העבירות המפעילות, כדי להגיע לברירת המחדל הקיימת בחוק.