תקופות ההתיישנות והמחיקה, מעט סדר באי סדר:

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א 1981,  מסדיר את ניהולו של מאגר המידע הפלילי. בין השאר קובע החוק כללים לגבי תקופות התיישנות ומחיקה החלות על סוגי המרשם השונים.

המשמעות היא שהחוק קובע מי יהיה רשאי לקבל מידע פלילי אודותיך, וכן למשך כמה זמן יוכל לעשות כן לאחר שהסתיימו ההליכים נגדך. כאשר מידע לא מתיישן הוא גלוי בפני גורמים רבים.  לאחר שהתיישן, ובמהלך תקופת המחיקה, המידע הזה נמסר למספר גופים מצומצם בהרבה.

תקופת התיישנות חלה על הרשעות ואורך התקופה היא נגזרת של העונש אשר הושת עלייך בידי בית המשפט לדוגמא :

 כאשר העבירה בוצעה על ידי בגיר

אם הורשעת ביום 1 לינואר 2000 ולא קיבלת כל מאסר אלא רק קנס, אז הרישום בגין ההרשעה יתיישן לאחר 7 שנים ביום 1.1.2007 (שבע שנים ממועד מתן גזר הדין).

אם הורשעת ביום 1 לינואר 2000 וכן קיבלת מאסר, עד שנת מאסר אזי החישוב יהיה 7 שנים ועוד תקופת המאסר, כלומר הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2008 (תקופת המאסר ועוד שבע שנים ממועד מתן גזר הדין).

 אם הורשעת ביום 1 לינואר 2000 וכן קיבלת מאסר, עד 3 שנות מאסר,  אזי החישוב יהיה 10 שנים ועוד 3 שנים, כלומר הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2013 (תקופת המאסר ועוד 10 שנים ממועד מתן גזר הדין).

 העבירה בוצעה על ידי קטין

אם הורשעת ביום 1.1.2000 בגין עבירה שביצעת בהיותך קטין ונידונת לקנס בלבד ללא מאסר כלל אזי ההתיישנות תחול לאחר 3 שנים, כלומר הרישום יתיישן ביום 1.1.2003 (שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין).

 אם הורשעת ביום 1.1.2000 בגין עבירה שביצעת בהיותך קטין ונידונת למאסר של עד 3 שנים אזי ההתיישנות תחול לאחר תקופת המאסר + 5 שנים, כלומר הרישום יתיישן ביום 1.1.2008 (תקופת המאסר ועוד 5 שנים ממועד מתן גזר הדין).

 משכך חשובה מאד שאלת ההתיישנות ולפנינו הטבלה הרלוונטית לעניין:

העונש שהושת

תקופת ההתיישנות

הערות

בגיר בעת ביצוע העבירה

קטין בעת ביצוע העבירה

עד שנת מאסר בפועל

7 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד שלוש שנות מאסר בפועל

5 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד חמש שנות מאסר בפועל

10 שנים

7 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

למעלה מחמש שנות מאסר בפועל

כפל התקופה ומקסימום 15 שנה

10 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עונש אחר:

קנס, פסילה,

מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה

7 שנים

3 שנים

מחיקה

זוהי תקופה הנמנית עם תום תקופת ההתיישנות, ובמהלכה המידע הפלילי אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים, ונותר לעיונם של מספר מצומצם של גופים.

תקופת המחיקה – 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

חריגים

במקרים הבאים לא חלה על הרישום הפלילי תקופת התיישנות אלא רק תקופת מחיקה קצרה מן הרגיל:

  1. רישום בגין עבירה שבוצעה ע”י קטין שטרם מלאו לו 14 שנה – 5 שנים מיום פסק הדין.
  2. רישום בגין עבירה מסוג עוון שעבר קטין בן 14-16 – 3 שנים מיום פסק הדין.
  3. במקרה שהוטל רק עונש של פיקוח קצין מבחן – 5 שנים מיום פסק הדין.
  4. הליכים שנסתיימו בהימנעות מהרשעה והוטל עונש של שירות למען הציבור, והתחייבות להימנע מביצוע עבירה – 5 שנים מיום פסק הדין.
  1. הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (דרכי טיפול) – 5 שנים מיום פסק הדין.

מחיקת הרישום הפלילי אין משמעותה כי הרישום נמחק כליל ואיננו עוד, שכן המידע אודות הרישום נשאר במאגרי המידע המשטרתיים  אף לאחר תום תקופת המחיקה על פי החוק.

המשמעות של “המחיקה” הינה כי המידע אינו מועבר עוד לגורמים שהיו רשאים לעיין בו טרם המחיקה, אלא רק לעשרה גורמים, ביניהם משטרת ישראל, צה”ל, שב”כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, והועדה למינוי שופטים.